banner


banner

Köpvillkor

1. BESTÄLLNING OCH LEVERANS

 1. Kunden skall beställa Produkterna på det sätt Realtimeshop anvisar.
 2. Kunden svarar för fraktkostnaden från Realtimeshop till Kunden; vid leverans till annan destination eller på annat sätt än vad som nu angivits svarar Kunden för fraktkostnaden.
 3. Realtimeshop har rätt att dela upp leverans av en beställning. Om Realtimeshop inte har viss Produkt i lager förbehåller sig Realtimeshop rätten att meddela Kunden att en viss beställning inte kan levereras inom sedvanlig leveranstid.
 4. Risken för Produkterna övergår från Realtimeshop till Kunden vid den tidpunkt när Produkterna avlämnats från Realtimeshop till transportören. 

 

2. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

 1. All försäljning av Produkterna från Realtimeshop till kunden skall ske till de priser som fastställs av Realtimeshop. Mervärdesskatt tillkommer till angivna priser.
 2. Realtimeshop har rätt att när som helst ändra priserna på Produkterna.
 3. Faktura efter godkänd kreditbedömning. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum.

 

3. GARANTI

 1. Olika garantier gäller för olika produkter och tillverkare, garantitiden är oftast 12 alternativt 24 mån. För mer information kring respektive tillverkares garantier – kontakta oss.

 

4. FEL

 1. Utöver vad som anges i punkt 6 ansvarar Realtimeshop enbart för sådana fel, som Produkterna är behäftade med vid leverans till Kunden. 

 

5. BEGRÄNSNING I GARANTI- OCH FELANSVAR

 1. Oavsett vad som följer av punkterna 6 och 7.1 omfattar Realtimeshops ansvar för Produkterna inte fel som uppstått på grund av att Produkterna inte använts eller hanterats i enlighet med Realtimeshops anvisningar; som orsakats av modifieringar, service eller reparationer som har utförts i Produkterna utan Realtimeshops skriftliga medgivande eller som inte har utförts i enlighet med Realtimeshops anvisningar; som beror på slitage hänförligt till normal användning av Produkterna. 

 

6. REKLAMATIONER OCH RETUR

 1. Kunden skall skyndsamt och effektivt till Realtimeshop reklamera eventuella fel i Produkterna.
 2. Kunden skall senast inom tre (3) arbetsdagar till Realtimeshop reklamera eventuella avvikelser, såsom antal Produkter m.m, mellan den faktiska leveransen och vad som anges i fraktsedel som bifogas leveransen. Har reklamation inte gjorts i enlighet med vad som nu sagts förfaller Kundens rätt att framställa sådana anspråk som avses i denna punkt.
 3. Om emballage på viss försändelse har synliga skador, skall Produkterna omgående testas samt eventuella fel reklameras, dock senast inom fem (5) dagar från mottagandet. Skadat emballage skall vid begäran uppvisas för Realtimeshop. Har reklamation inte gjorts i enlighet med vad som nu sagts förfaller Kundens rätt att framställa sådana anspråk som avses i denna punkt.
 4. Kunden står för eventuella kostnader för emballage, frakt m.m. för retur av Produkterna. Produkter som sänds i retur skall sändas till den adress som anges av Realtimeshop. Reklamerade Produkter får returneras endast efter träffad överenskommelse därom med Realtimeshop. Vid retur skall det returnummer som tilldelats av Realtimeshop tydligt anges på följesedel samt fraktetikett. Har sådant returnummer inte angivits återsänds på Kunden bekostnad den returnerade försändelsen oöppnad till avsändaren.
 5. Retur som beror på annat än att Produkterna har reklamerats, eller felleverans från Realtimeshop krediteras endast med sjuttio (70) % av det fakturerade beloppet exklusive moms. 

 

7. TVIST

 1. Tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras i Svensk domstol.